Šťastná žena, s. r. o.

Všeobecné obchodné podmienky

 

1.1 Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Šťastná žena, s. r. o., so sídlom Radôstka 194, 023 04, Slovensko, IČO: 47649372, DIČ: 2024025696.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Všetky objednané materiály alebo výukové materiály, ktoré sú súčasťou seminárov alebo terapií, sú informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Objednávkou akéhokoľvek vzdelávacieho programu, služby alebo produktu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo vašich rukách a autorka za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

V našich materiáloch a výukových programoch môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením autorkinho názoru k tejto tematike. Za spokojnosť s ich využívaním nesie zodpovednosť poskytovateľ týchto tovarov a služieb.

1.2 Všeobecné podmienky

Šťastná žena, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu vzdelávacích programov.

Šťastná žena, s. r. o. nenesie zodpovednosť za žiadne nároky na straty či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.

Vyhradzujeme si právo na zmenu miesta konania seminára alebo terapie. Klienti budú v tomto prípade včas o zmene informovaní.

2. Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webových stránkach. Bližšie informácie môžete získať na adrese: stastna.zena@gmail.com.

Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami spoločnosti Šťastná žena, s. r. o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

3. Faktúry a forma platby

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Platba jednorázovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára bankovým prevodom, alebo v prípade platby kartou vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového účtu.

4. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávame pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti.

Možnosti platieb:

a) prevod cez platobnú bránu (platba k nám dorazí ihneď) - ak je integrovaná na webovej lokalite s produktom, o ktorý máte záujem.

b) bankovým prevodom (1 - 2 dni) alebo okamžitou online platbou - zákazníci z ČR platia na náš účet v ČR v CZK, zákazníci zo SR na náš účet v SR v EUR

5. Storno podmienky

Ak sa rozhodnete zrušiť účasť na seminári, môžete tak urobiť elektronickou formou na email: stastna.zena@gmail.com. 

Ak tak urobíte do 21 dní pred termínom konania seminára, vrátime vám sumu zníženú iba o náklady spojené s účtovnými a bankovými poplatkami (po uvedení objektívnych dôvodov pre zrušenie vašej účasti). Neskôr Vám stornujeme 20% sumy.

Zakúpený vstup je prenosný - ak nemôžete prísť, pošlite namiesto seba niekoho iného alebo si môžete vybrať iný z ponúkaných termínov. Pri rozdieloch v cenách Vám bude vyúčtovaný buď doplatok alebo vrátený preplatok.

Pokiaľ ide o ostatné elektronicky zakúpené produkty (ebooky, online kurzy), riaďte sa príslušnými obchodnými podmienkami na weboch, kde sú umiestnené.

Ak chcete presunúť alebo zrušiť Terapiu Duše, informujte nás takisto mailom alebo telefonicky najneskôr v predvečer konania terapie. V prípade storna už zaplatenej terapie vám bude vrátená plná suma.

6. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. 

7. Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to, aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.

Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o vás na našom webe zaznamenávame. V prípade navštívenia našich stránok, zaznamenávame štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite, jednotlivé navštívené stránky nášho webu, dátum a dĺžku vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email, zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, nákupom produktov, súťažou či vyplnením formulára a ankiet.

Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme vás informovali o ponukách či službách, ktoré poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu, môžete nás kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môžete urobiť pomocou tlačidla „Odhlásiť sa“, ktoré nájdete v pätičke každého nášho emailu.

Pre uľahčenie vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22. 5. 2018. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

9. Kontakt

stastna.zena@gmail.com

+421 915 818 479

 

PaedDr. Stanislava Sobolová

Šťastná žena, s. r. o.

Radôstka 194

023 04 p. Stará Bystrica

Slovenská republika

 

IČO: 47649372

DIČ: 2024025696

 

Spoločnosť je zapísaná na Okresom súde Žilina oddiel Sro vložka 61698/L

 

Copyright © 2018  www.stastna-zena.sk 

Všetky práva vyhradené.